Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2021 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse vastuvõtmine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas ARNO infosüsteemis.

ARNO määrab lapsele kooli ja testid suunaklassidesse on neile lastele, kes on ARNOS määratud Tabasalu Ühisgümnaasiumisse. 

Täida avaldus ARNOs

2021/22 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Achievementi majandusõppe programmi „7 sammu".

 

Vastuvõtmise testid suunaklassidesse toimuvad:

 • Testide toimumine on lõppenud

 

Inglise keele suund

Inglise keele õppesuunaga klassi võetakse laps, kes: 
 • inglise keele testis hääldab 5 sõna, kordab neid õpetaja järgi ükshaaval ja lõpuks järjest, mis meelde jäid;
 • kirjutab eesti keeles  2-3 lauset etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • vestleb  enesekohastest  teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
   

Matemaatika-muusika suund

Matemaatika-muusika õppesuunaga klassi võetakse laps, kes:
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • kirjutab eesti keeles  mõned laused etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • laulab ühe ettevalmistatud laulu, kuulab ja plaksutab rütmi ning kuulab helide kõrgusi;
 • vestleb enesekohastest teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).

Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt pingerea alusel.

 

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid elektroonselt Arno keskkonnas:
 • Lapse isikut tõendav dokument
 • Lapsevanema isikut tõendav dokument
 • Lapse koolivalmiduse kaart
 • Tervisekaart (elektroonse kaardi puudumisel tuua paberkandjal)
 

Õpilaspilet

 • Õpilaspileti tellib lapsevanem siit

Õpilaspäevik

 • Koolipäeviku tellimiseks palume tasuda 4.10 eurot MTÜ TÜG Arenduskoda kontole: EE752200221056676092 10. juuniks. Maksekorraldusele märkida: "Päevik", õpilase nimi ja 1.klass. Koolipäevik on 1. klassidele kohustuslik.

Koolitarbed

 • 1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

Koolivorm

1.klasside aktus toimub 1. septembril kell 10.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt (reet.onton@tyg.edu.ee).

Täiendav info telefonil 515 3077  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee