Tugikeskuse juhataja

13.02.18

Tugikeskuse juhataja töö eesmärgiks on haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppe korraldamine ja klassijuhatajate, aineõpetajate ning erinevate tugispetsialistide vahelise koostöö koordineerimine.

Tööülesanded:

 • HEV koordinaatori tööülesannete täitmine
 • võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel, võrgustikutöö korraldamine kooli tasandil, koostöö valla võrgustikuga
 • tegelemine koolikohustuse eirajatega ning õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilaste töö koordineerimine ja analüüsimine
 • HEV õpilaste klasside tunnijaotusplaanide koostamine, õppetundide üle arvestuse pidamine
 • tegelemine alaealiste ja nõustamiskomisjoni materjalidega
 • koolikohustuse täitmise jälgimise korraldamine, koolikohustuse täitmise analüüs
 • tugispetsialistide töö koordineerimine
 • tugiteenuste töö alase tegevuse korraldamine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale
 • vastutusala normatiivdokumentide koostamine
 • õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine koolis esinevate probleemide osas
 • õppe- ja kasvatustööd toetavate loengute/koolituste korraldamine õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele
 • ennetustöö korraldamine.
Toimetaja: JANE TAMM