Õpilasesinduse valimine

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus (13.09.2017)

Õpilasesindus esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

Õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

Õpilasesinduse ülesanneteks on: 
1) kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi
2) aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele 
3) aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele 
4) kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga
5) järgida ja edendada kooli traditsioone 
6) hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest 
7) parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi 
8) suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule
9) esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil

Kooli õpilasesindusse kuulumiseks võivad soovi avaldada kõik Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased, uued liikmed valitakse õpilaste poolt.