Matemaatika-muusika õppesuund (1.-6. klass)

Selle õppesuuna peaksid valima lapsed, kellel on hea mälu, loogiline mõtlemine, huvi arvutamise ja nuputamise vastu. Samuti peaksid nad olema musikaalsed ja hea rütmitundega ning valmis pilliõppeks. Õpilastes arendatakse nii musikaalsust kui ka matemaatilis-loogilist mõtlemist.

Eesmärk: kasvatada matemaatikat ja muusikat armastavaid noori, kes orienteeruvad erinevates muusikavaldkondades, suudavad lahendada matemaatilis-loogilisi ülesandeid; kasvatada järelkasvu kooli kooridesse ja reaalõppesuunaga klassidesse.

Õppetöö korraldus: Töö toimub kahes esimeses kooliastmes. I ja II kooliastmes on üks rühmatund matemaatikas ja üks muusikas.

Muusikaõpetuses õpitakse lisaks riiklikule õppekavale 1. klassi II poolaastast alates plokkflööti ja sellest tulenevalt ka süvendatult noodiõpetust. Lisaks relatiivsele noodiõpetuse süsteemile (JO-LE-MI) õpitakse juba 1. klassis ka absoluuthelikõrgusi (C, D, E). Õpetatakse integreeritult matemaatiliste arvutusülesannetega (liitmine-lahutamine, korrutamine-jagamine, intervallid-harmoonia) erinevaid rütmivältusi. Kuna õpitakse  plokkflööti ning ka teisi instrumente,  saab moodustada klassi orkestri, erinevaid ansambleid ning nautida lisaks laulmisoskusele üheskoos pillimänguoskust. Koolis on võimalik osaleda erinevates koorides ja käia pärast tunde muusikakoolis.

Matemaatika rühmatunnid algavad juba I poolaastast ja toimuvad arvutiklassis, kus põhirõhk on esmase infotehnoloogia kasutamise oskuse saamisel. Lisaks matemaatikaülesannetele õpitakse tundma ja kasutama erinevaid programme ning tutvutakse programmeerimisega. Õpilastes arendatakse nii musikaalsust kui ka matemaatilis-loogilist mõtlemist.