Matemaatika-ettevõtluse õppesuund (10. klass)

Kandideerima ootame põhikooli lõpetajaid, kes on huvitatud akadeemilistest teadmistest, süvaõppest reaalainetes ja ettevõtlusest.

Eesmärk: valmistada õpilasi ette õpingute edukaks jätkamiseks kõrgkoolis eelkõige reaalalal.

Lisaks riiklikule ainekavale omandatakse kohustusliku suunaainena süvendatud matemaatika ja ettevõtluse kursused.

Matemaatikas õpitakse täiendavaid meetodeid võrratuste lahendamiseks, vaadeldakse mitmesuguseid peastarvutamise võtteid, reaalarvu absoluutväärtust. Käsitletakse ka matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel, majandusstatistikat ning majandusprotsesside modelleerimist.

Matemaatika valikainetunnid (1 tund nädalas) toimuvad rühmatundidena.

Ettevõtluses antakse ülevaade majandusteadusest, selle arengust ja seostest teiste ainetega. Tutvutakse makro- ja mikroökonoomikaga, sise- ja välisturuga, koostatakse äriplaan ja luuakse õpilasfirma.

Ettevõtlussuunaga seondub ka sissejuhatav ärikursus Business English, kus antakse ülevaade ärikommunikatsioonist nii kõnes kui kirjas, tutvustatakse läbirääkimisoskusi, presentatsioonide koostamist, turundust jms.

Tutvutakse ka IT-aluste ja programmeerimisega.

Lisaks õpitakse sellel õppesuunal selliseid loodusainete valikkursusi nagu füüsika, keemia, joonestamine ja loodusgeograafia.