Kunst ja keeled (10. klass)

Kandideerima ootame põhikooli lõpetajaid, kes on huvitatud akadeemilistest teadmistest ja süvaõppest humanitaarvaldkonnas.

Eesmärk: valmistada õpilasi ette õpingute edukaks jätkamiseks kõrgkoolis eelkõige humanitaaralal.

Lisaks riiklikule ainekavale omandatakse kohustusliku suunaainena süvendatud inglise keele ja kunsti kursused.

Süvendatud inglise keele kursustel arendatakse õpilase kirjalikku ja suulist väljendusoskust, laiendatakse sõnavara ja antakse ülevaade keelekasutusstiilidest.
British Studies on inglise kultuuri ja ajalugu tutvustav kursus. Õpingute käigus saadakse ülevaade Ühendkuningriigi rikkalikust ajaloopärandist, keelest, kultuurist ja kommetest.

Inglise keele valikaine tunnid (1 tund nädalas) toimuvad rühmatundidena.

Kunstiajaloo kursustel luuakse seoseid erinevate ajastute ja kultuurinähtuste vahel, tutvutakse maailma kultuuripärandiga.

Kujutava kunsti kursustel õpitakse klassikalist joonistamist ja maalimist, keraamikakursusel omandatakse esmased skulptuuritehnikad ja modelleeritakse pisiplastikaid.