Inglise keele õppesuund (alates 1. klass)

Selle õppesuuna valinud 1. klassi lastelt ootame üldist kooliküpsust, huvi ja valmisolekut erinevate keelte õppimiseks, töökust ja erksat keelevaistu.

Eesmärk: õpilased omandavad algteadmised õigest hääldusest, lugemisreeglitest ning tunnis pannakse alus baassõnavarale, et õpilane suudaks end lihtsamates olukordades inglise keeles suuliselt väljendada.

Õppetöö korraldus: õpilased asuvad õppima inglise keelt juba 1. klassis. II kooliastmes keskendutakse lisaks suulisele väljendusoskusele ka kirjalikule.

Inglise keele 7. klassi ootame neid 6. klassi lõpetanud õpilasi, kes on huvitatud süvendatud inglise keele õppimisest.

Eesmärk: III kooliastmes on tähelepanu all kõikide osaoskuste omandamine ning heaks keeleoskuse tasemeks on õpilasel põhikooli lõpuks B1.

Inglise keele lisatunnid (1 tund nädalas) toimuvad rühmatundidena ning tundides keskendutakse suulise ja kirjaliku eneseväljenduse arendamisele.