Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu protokollid

 

 

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Hoolekogu esimees:  

Sille Roots

Hoolekogu aseesimees:

 

Hoolekogu liikmed:

Kristjan Tamm
Kaupo Rätsepp
Kairi Arro-Särg
Valve Meesak
Sandra Simone Jüriska
Martin Talts
Meelis Härms
Ott Kasuri

 

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja (Harku vald) esindaja, õppenõukogu esindaja(d), lastevanemate esindaja(d), vilistlaste esindaja, kooli toetavate organisatsioonide esindaja, õpilasesinduse esindaja ja õpilaste esindaja.

  • Kooli pidaja esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.
  • Õppenõukogu esindaja(d) valib kooli õppenõukogu.
  • Lastevanemate esindajad valitakse vanematekogu koosolekul.
  • Kooli vilistlaste esindaja valib hoolekogusse vallavalitsus vilistlaste ettepaneku(te) alusel.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide esindaja valib hoolekogusse vallavalitsus organisatsiooni(de) ettepaneku(te) alusel.
  • Õpilasesinduse esindaja valitakse kooli õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.
  • Õpilaste esindaja valib õpilasesindus gümnaasiumiosa klasside õpilaste hulgast.


Antud kord sätestab kooli hoolekogu liikmete valimise alused ja reeglid ning valitud liikmete volituste aja.

Harku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kord (27.04.2017)