Eripedagoogid

Eripedagoog (õpiabi õpetaja) töö eesmärgiks on hariduslikest erivajadustest lähtuvalt toetada õpilaste arengut õpiabi tundides. Õpiabi tunnid toimuvad rühmatundidena.

Õpiabi õpetaja tööülesanded:

  • selgitada koos aineõpetajaga välja õpiabi vajavad õpilased
  • kujundada ajutiste õpiraskustega õpilastel õpioskusi
  • aidata õpilasi teadmiste omandamisel neile sobivaimal viisil, toetada ja julgustada
  • nõustada vajadusel lapsevanemaid, kolleege jt  võimalikke last toetavaid inimesi
  • individuaalse õppekava koostamine koostöös aineõpetajate ja teiste tugispetsialistidega.

Eripedagoog (väikeklassi õpetaja) töö eesmärk on märgata õpilase hariduslikku erivajadust ja lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel tema erivajadusega toime tulla, nõustada teisi õpetajaid ja lapsevanemaid.

Eripedagoogi tööülesanded:

  • töötada õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt tugisüsteemi suunatud õpilasega individuaalselt, selgitamaks välja õpilase erivajaduse iseärasus ning otsida koostöös teiste spetsialistidega õpilasele sobiv viis probleemi lahendamiseks
  • viia läbi erivajadusega õpilaste individuaal- ja rühmatunde
  • nõustada õpetajaid ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel
  • individuaalse õppekava koostamine koostöös aineõpetajate ja teiste tugispetsialistidega
  • ainetundide ja õpiabitundide läbiviimine HEV klassi õpilastele.