Dokumendid

Kool juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest seadustest ja nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

Kooli arengukava on kooli arengut suunav dokument, mille aluseks on kooli põhimäärus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Harku valla arengukava aastani 2037 jt dokumendid.

Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt koolis kehtestatud õppekavale.

Kooli kodukorra eesmärk on anda teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta (sh õpilaste tunnustamise kord; videovalvesüsteemi kasutamise kord; elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord; klassi- ja kooliväliste ürituste ning väljasõitude korraldamise kord).

Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.