« Tagasi

Korraldusmeetmed koolis - direktori pöördumine

Teavitus

Meie kool on viimastel päevadel järjestikku olnud puudutatud erinevatest koroonajuhtumitest, mis on tinginud vajaduse suunata teatud klassikomplektid  distantsõppele. 19.11.2020 rakendas kool lennupõhist hajutatust 5.-12. klassidele (nädal koolis, nädal distantsõppel). Alates 23.11.2020 on riikliku otsuse tulemina distantsõppele suunatud kogu kooli gümnaasiumiaste.

Kuna õpetajad, eriti aineõpetajad  klassiastmetes 5.-12. klass, on töö iseloomu tõttu mitmete klasside ees, siis kaasnevalt on tekkinud olukord, kus Terviseamet on lähikontaktsetena eneseisolatsiooni suunanud juba 24 meie kooli õpetajat. Samuti on haigestunud ja/või eneseisolatsioonis mitmed kooli meeskonna liikmed, kes senini on saanud toetada eneseisolatsioonist koolimajja (striimi vahendusel) tunde andvaid õpetajaid klassides seadmete käivitamise ning tunnis korra tagamisega.

Lisaks tuleb arvestada, et erinevate ringi- ja huvitegevuse kokkupuuted on tekitanud olukorra, kus paljud täna koolis olevad klassid on nö. pooltühjad ja õpilased peavad kodudes iseseisvalt õppima, mis kindlasti raskendab kodus olevatel õpilastel õpiväljundite saavutamist.  

Kolme eelmainitud faktori (riiklik otsus gümnaasiumiastme osas, õpetajate sunnitud koolist eemal viibimine ning suur hulk kodus olevaid õpilasi) koosmõju tõttu on koolil täna ainumõistlik rakendada  kvaliteetse juhendatud õppe tagamiseks distantsõppele üleminekut. Tekkinud olukorda on arutatud ka Terviseameti, koolipidaja (Harku Vallavalitsus) ning TÜG hoolekoguga, kes toetavad kooli otsust distantsõppele üleminekuks.

Eeltoodust lähtuvalt läheb Tabasalu Ühisgümnaasium oma  Tabasalu õppehoones vahemikus 07.12.2020 – 22.12.2020 üle distantsõppele (5.-12. klassid).

Õpetajad on eneseisolatsiooni tingimustes võimelised läbi viima distantsõpet ning nädalas on läbi viidud keskmiselt  600 live- tundi, mis võrreldes  kevadise perioodiga, milles olime  riiklikus võrdluses eesrinnas, on rohkem kui kahekordne tõus. Kõik see annab tunnistust sellest, et meie õpetajaskond on väga pühendunud juhendatud õppe tagamisele.

Erandid:

Meriküla õppehoone: lähtuvalt koroonajuhtumist on Meriküla õppehoone distantsõppel 27.11.2020 – 04.12.2020, mille järgselt taastub tavapärane kontaktõpe õppehoones.

Tabasalu õppehoone algklassid: vähesemal määral on realiseerunud riskid I kooliastmes (algklassid), kus toimub klassiõpe peamiselt oma klassijuhataja juhendamisel. Ristkokkupuuteid on vähesemal määral, kuid ka 25% algklasside õpetajatest on tänasest eneseisolatsioonis. Lähtuvalt riiklikust suunisest, koolipidaja soovitusest ning lapsevanemate soovidest jätkavad algklassid (v.a otsest kokkupuudet omanud klassid) kontaktõppe vormis. Lähtuvalt olukorra igapäevasest muutumisest peame olema valmis ka selleks, et algklasside osas tekib sundolukord distantsõppele üleminekuks.  

Kooli väikeklassid: TÜG õppehoones jätkub kontaktõpe väikeklassides.

Lisainfo: palume jälgida kooli kodulehekülge, kus jagame jooksvalt infot, sh toidupakkide kättesaamisest. 

Lugupidamisega

Martin Öövel

TÜG direktor


10.03.21

 

VASTUVÕTT KOOLI  

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: PHILIP JAMES MILLS