Arengukava

Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava 2018-2021 (27.12.2018)

Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava on kooli arengut suunav dokument aastateks 2018-2021. Aasta tegevused on lahti kirjutatud üldtööplaanis. 

Arengukava koostamise aluseks on kooli põhimäärus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Harku valla arengukava aastani 2037 jt dokumendid.