Vastuvõtt 2. - 9. klassi

Täida vastuvõtutaotlus SIIN

 

Alates 2019/2020 õppeaastast 7. klassides suunaklasse ei avata. Õpilastel on võimalus õppida tema teadmistele ja oskustele vastavas tasemerühmas. Õppetöö toimub lennupõhiselt tasemerühmades, mis moodustatakse inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja kehalises kasvatuses. 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 6. klassi õpilastele korraldatakse tasemetestid nimetatud ainetes. Taotlus tuleb esitada ka meie kooli õpilastel hiljemalt 25. aprillil.

Õpilased, kes tulevad teistest koolidest peavad täitma vastuvõtutaotluse hiljemalt 25. aprillil 2019 ning testid tasemerühmadesse neile toimuvad 13. mail kell 14.00

Muraste kooli 7. klass.

Ülejäänud põhikooli klassidesse (2.-9. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib korraldada tasemetestid.

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
  • Lapse sünnitunnistuse koopia
  • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Meditsiiniline kaart
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • Kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel

 

Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 9.00-14.00 hiljemalt 30. augustini.

 

Õpilaspilet

  • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 
 
Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee