Vastuvõtt 2. - 9. klassi

Alates 2019/2020 õppeaastast 7. klassides suunaklasse ei avata. Õpilastel on võimalus õppida tema teadmistele ja oskustele vastavas tasemerühmas. Õppetöö toimub lennupõhiselt tasemerühmades, mis moodustatakse inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja kehalises kasvatuses. 
 

Õpilased, kes tulevad teistest koolidest:

  • 7. klassi registreerimine alates 13. aprillist kuni 4. maini Arno keskkonnas. Testid tasemerühmadesse toimuvad septembri esimesel nädalal 2020.
  • Ülejäänud põhikooli klassidesse (2.-9. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul ja  tuleb täita sisseastumisavaldus Arno keskkonnas. Kool võib korraldada tasemetestid.

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid elektroonselt Arno keskkonnas:
  • Lapse isikut tõendav dokument
  • Lapsevanema isikut tõendav dokument
  • Tervisekaart (elektroonse kaardi puudumisel tuua paberkandjal)
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • Kooli hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel (eKoolist kättesaadav)

 

Õpilaspilet

  • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 
 
Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee