Vastuvõtt 2. - 9. klassi

Alates 2019/2020 õppeaastast 7. klassides suunaklasse ei avata. Õpilastel on võimalus õppida tema teadmistele ja oskustele vastavas tasemerühmas. Õppetöö toimub lennupõhiselt tasemerühmades, mis moodustatakse inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja kehalises kasvatuses. 
 

 • Tabasalu Ühisgümnaasiumi 6. klassi õpilastele korraldatakse tasemetestid nimetatud ainetes kevadel 2020 vastavates ainetundides. 7. klassis jätkajatel tuleb täita sisseastumisavaldus Arno keskkonnas alates 13. aprillist kuni 4. maini.
   
 • Õpilased, kes tulevad teistest koolidest: testidele registreerimine alates 13. aprillist kuni 4. maini Arno keskkonnas. Testid tasemerühmadesse toimuvad 8. mail kell 14.00.
   
 • TÜG filiaali Muraste kooli 7. klassi astujatel tuleb täita sisseastumisavaldus Arno keskkonnas alates 13. aprillist kuni tähtaja selgumiseni.

Ülejäänud põhikooli klassidesse (2.-9. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib korraldada tasemetestid.

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid elektroonselt Arno keskkonnas:
 • Lapse isikut tõendav dokument
 • Lapsevanema isikut tõendav dokument
 • Tervisekaart (elektroonse kaardi puudumisel tuua paberkandjal)
 • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • Kooli hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel (eKoolist kättesaadav)

 

Õpilaspilet

 • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 
 
Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee