Vastuvõtt 10. - 12. klassi

1.04.19

Täida vastuvõtutaotlus SIIN

 

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal:

 

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass)

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib selleks korraldada tasemetestid.

10. klass

2019/2020 õ.a. 10. klassi on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.

Vastuvõtutestidele registreerimine toimub elektroonselt kooli kodulehel 1.-14. märts 2019. Registreerima peavad ka teste mittesooritavad õpilased. Vastuvõtutestid toimuvad reedel, 15. märtsil 2019  kell 10.00

lma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. Vastuvõtutestideta kandideerivad õpilased esitavad klassitunnistuse õppejuhile hiljemalt 12.märtsiks.

Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse astuda soovijad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.

Järgmiste koodidega õpilased on kutsutud koos lapsevanemaga  vestlusele. Registreeri vestlusele SIIN.

Matemaatika-ettevõtlus Kunst-keeled
906 901
907 903
910 904
911 905
913 908
914 909
917 912
918 916
923 919
924 920
926 921
928 927
930 934
932 935
933 937
938 940
939 943
941 944
949 945
954 947
960 952
963 953
964 955*
968 957
969 958
970 965*
971 966*
972 980*
973 982
975 994
976 996
977 1000
978 1002
979 1006
981 1007
983 1015
984 1019
985  
986  
987  
988  
989  
992  
993  
995  
997  
998  
999  
1001  
1003  
1004  
1005*  
1010  
1011  
1012  
1013  
1014  
1016  
1018  
1021  
1022  
 
 
* õpilastel palun edastada koheselt 9.kl tunnistus (I ja II trimester)
 
 

10. klassi vastuvõetud õpilaste isiklikud koodid avaldatakse hiljemalt 20. juunil kooli kodulehel.

Pingerea koostamisel arvestatakse lisaks testi tulemustele ka eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmist hinnet ning matemaatika-ettevõtlussuunale füüsika ja keemia ning kunst-keeled suunale ajaloo ja B-võõrkeele keskmist  hinnet ning õpilase käitumisehinnet.

Testidele kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument
  • klassitunnistus
  • harilik pliiats
  • pastapliiats
  • joonestusvahendid
  • kalkulaator
  • vahetusjalanõud.

10. klassi vastuvõtutestide teemad:

Matemaatika

  • Algebralise avaldise lihtsustamine ja väärtuse arvutamine.
  • Ruutvõrrandi ja lineaarvõrrandisüsteemi  lahendamine, tekstülesande lahendamine, protsentülesanded
  • Lineaar- ja ruutfunktsioon.
  • Täisnurkne kolmnurk (Pythagorase teoreem).
  • Tasapinnaliste kujundite omadused ja pindalad
  • Ruumiliste kehade (püstprismad) pindalad ja ruumalad.
  • Lihtsamad teisendused ja arvutused juurtega.

Eesti keel

  • Kaashäälikuühendi õigekiri.
  • Kokku- ja lahkukirjutamine.
  • Sõnaliigid.
  • Otsekõne kirjavahemärgid.
  • Liht- ja liitlause kirjavahemärgid.
  • Lisand ja täiend.
  • Lauselühend.
  • i ja j õigekiri.
  • -gi/-ki liide.
  • Suur ja väike algustäht.
  • Võõrsõnad ja nende õigekiri (õpitud sõnavara piires).
  • Eesti keele käänded ja küsimused.

Inglise keel

  • Määrav ja umbmäärane artikkel.
  • Küsimuste moodustamine.
  • Eessõnad.
  • Ajavormid.
  • Kaudne kõneviis.
  • Asesõnad.
  • Grammatika- ja lugemisülesanded.

Testis hinnatakse:

  • keelestruktuuride moodustamist ja kasutamist
  • õigekirja
  • tekstist arusaamist ja detailide mõistmist
  • sõnavara ulatust.

Testide koostamisel on lähtutud riiklikus õppekavas välja toodud õpitulemustest.

 

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
  • Lapse sünnitunnistuse koopia
  • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Meditsiiniline kaart
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • Kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega (väljastpoolt TÜG-i tulijad), kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel
  • põhikooli lõputunnistus 10. klassi astujatel

 

Õpilaspilet

  • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 

 

Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

Toimetaja: JANE TAMM