Vastuvõtt 10. - 12. klassi

28.04.20

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal:


Üleminekuklassidesse (11.-12. klass)

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib selleks korraldada tasemetestid.

10. klass

Vastuvõtu registreerimine toimub elektroonselt Arno keskkonnas 9. märtsist kuni 1. maini 2020.

Vastuvõtuteste seoses eriolukorraga riigis sellel aastal ei toimu. Vastu võetakse kooli poolt määratud ainete keskmise hinde alusel. Lähemalt loe SIIN.

 • Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. Registreerima peavad ka teste mittesooritavad õpilased (Arno keskkonnas).
 • Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.

Testidele kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument
 • kirjutus- ja joonestusvahendid (s.h. harilik pliiats, joonlaud jne.)
 • kalkulaator

10. klassi vastuvõtutestide teemad:

Matemaatika

 • Algebralise avaldise lihtsustamine ja väärtuse arvutamine.
 • Ruutvõrrandi ja lineaarvõrrandisüsteemi  lahendamine, tekstülesande lahendamine, protsentülesanded
 • Lineaar- ja ruutfunktsioon.
 • Täisnurkne kolmnurk (Pythagorase teoreem).
 • Tasapinnaliste kujundite omadused ja pindalad
 • Ruumiliste kehade (püstprismad) pindalad ja ruumalad.
 • Lihtsamad teisendused ja arvutused juurtega.

Eesti keel

 • Kaashäälikuühendi õigekiri.
 • Kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Sõnaliigid.
 • Otsekõne kirjavahemärgid.
 • Liht- ja liitlause kirjavahemärgid.
 • Lisand ja täiend.
 • Lauselühend.
 • i ja j õigekiri.
 • -gi/-ki liide.
 • Suur ja väike algustäht.
 • Võõrsõnad ja nende õigekiri (õpitud sõnavara piires).
 • Eesti keele käänded ja küsimused.

Inglise keel

 • Määrav ja umbmäärane artikkel.
 • Küsimuste moodustamine.
 • Eessõnad.
 • Ajavormid.
 • Kaudne kõneviis.
 • Asesõnad.
 • Grammatika- ja lugemisülesanded.

Testide koostamisel on lähtutud riiklikus õppekavas välja toodud õpitulemustest.

Pingerea koostamisel arvestatakse lisaks testi tulemustele ka eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmist hinnet ning matemaatika-ettevõtlussuunale füüsika ja keemia ning kunst-keeled suunale ajaloo ja B-võõrkeele keskmist  hinnet ning õpilase käitumisehinnet.

TÜG jätab endale õiguse mitte vastu võtta väljastpoolt TÜG-i tulevaid õpilasi, kellele on määratud täiendav õppetöö või järeleksam. Seda ka juhul, kui see on edukalt sooritatud. Samuti on oluline, et õpilasel pole käitumisprobleeme.

Palume õpilastel, kes loobuvad 10.klassi kohast, sellest teada anda õppejuhi meilile (tiina.mand@tyg.edu.ee) hiljemalt 21. juuniks.

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid elektroonselt Arno keskkonnas:
 • Õpilase isikut tõendav dokument
 • Lapsevanema isikut tõendav dokument
 • Tervisekaart (elektroonse kaardi puudumisel tuua paberkandjal)
 • Väljavõte õpilasraamatust
 • Kooli hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega (väljastpoolt TÜG-i tulijad), kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel (eKoolist kättesaadav)
 • Põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega 10. klassi astujatel (esitab Arno keskkonnas siis, kui klass on lõpetatud)
 • 9. klassi klassitunnistus (esitab Arno keskkonnas siis, kui klass on lõpetatud)

 

 

Õpilaspilet

 • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 

 

Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

Toimetaja: JANE TAMM