Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2019 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse vastuvõtmine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas HALDO infosüsteemis (link: http://www.harku.ee/1.-klassi-astumine).

HALDO määrab lapsele kooli ja testid on neile lastele, kes on HALDOS määratud Tabasalu Ühisgümnaasiumisse.

1. Täida avaldus HALDOs

2. Täida õpilase andmete vorm ka kooli jaoks SIIN

2019/20 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Archievemendi majandusõppe programmi „7 sammu".

Vastuvõtmise testid suunaklassidesse toimuvad:

 • 12.04.2019 kell 14.00 inglise keele õppesuunale
 • 13.04.2019 kell 10.00 matemaatika-muusika õppesuunale ning mõlema valiku teinutele
   

Inglise keele suund

Inglise keele õppesuunaga klassi võetakse laps, kes: 
 • inglise keele testis hääldab 5 sõna, kordab neid õpetaja järgi ükshaaval ja lõpuks järjest, mis meelde jäid;
 • kirjutab eesti keeles  2-3 lauset etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • vestleb  enesekohastest  teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
   

Matemaatika-muusika suund

Matemaatika-muusika õppesuunaga klassi võetakse laps, kes:
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • kirjutab eesti keeles  mõned laused etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • laulab ühe ettevalmistatud laulu, kuulab ja plaksutab rütmi ning kuulab helide kõrgusi;
 • vestleb enesekohastest teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).

Tulemused tehakse teatavaks 30. aprillil meili teel.

Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt pingerea alusel.
 

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
 • Lapse sünnitunnistuse koopia
 • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
 • Meditsiiniline kaart
 • Koolivalmiduse kaart
Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 9.00-14.00 hiljemalt 30. augustil.
 

Õpilaspilet

 • Õpilaspileti tellib lapsevanem siit (esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta)

 

Koolitarbed

 • 1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

 

Koolivorm

 

1. septembril 2019 kooli alustavate õpilaste lapsevanemate koosolek toimub kooli aulas teisipäeval, 27. augustil kl 18.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt (reet.onton@tyg.edu.ee).

Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee