Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2020 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse vastuvõtmine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas ARNO infosüsteemis 20.jaanuar kuni 8.märts 2020.

ARNO määrab lapsele kooli ja testid on neile lastele, kes on ARNOS määratud Tabasalu Ühisgümnaasiumisse.

 1. Täida avaldus ARNOs

 2. Täida õpilase andmete vorm ka kooli jaoks SIIN

2020/21 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Archievemendi majandusõppe programmi „7 sammu".

 

Vastuvõtmise testid suunaklassidesse toimuvad:

 • 4.04.2020 kell 10.00 inglise keele õppesuunale ja matemaatika-muusika õppesuunale ning mõlema valiku teinutele

 

Inglise keele suund

Inglise keele õppesuunaga klassi võetakse laps, kes: 
 • inglise keele testis hääldab 5 sõna, kordab neid õpetaja järgi ükshaaval ja lõpuks järjest, mis meelde jäid;
 • kirjutab eesti keeles  2-3 lauset etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • vestleb  enesekohastest  teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
   

Matemaatika-muusika suund

Matemaatika-muusika õppesuunaga klassi võetakse laps, kes:
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • kirjutab eesti keeles  mõned laused etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • laulab ühe ettevalmistatud laulu, kuulab ja plaksutab rütmi ning kuulab helide kõrgusi;
 • vestleb enesekohastest teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).

Tulemused tehakse teatavaks 30. aprillil meili teel.

Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt pingerea alusel.
 

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
 • Lapse sünnitunnistuse koopia
 • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
 • Meditsiiniline kaart
 • Koolivalmiduse kaart
Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 9.00-14.00 hiljemalt 31. augustil.
 

Õpilaspilet

 • Õpilaspileti tellib lapsevanem siit (esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta)

Koolitarbed

 • 1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

Koolivorm

1. septembril 2020 kooli alustavate õpilaste lapsevanemate koosolek toimub kooli aulas teisipäeval, 25. augustil kl 18.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt (reet.onton@tyg.edu.ee).

Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee