Vastuvõtt 10. klassi

10. klassidesse on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.
 
10.klassi sisseastumisvestlused aprill/2018

Lugupeetud 10.klassi kandideerijad ja nende vanemad!

Vestlustele õppejuhiga on võimalik registreeruda alates 03.04.2018 siit.

Küsimuste korral vastab õppejuht Tiina Mänd (tiina.mand@tyg.edu.ee)

Vestlusele on koos lapsevanema(te)ga kutsutud järgmiste personaalsete koodidega kandideerinud õpilased:

 

926

950

971

901

928

951

973

902

929

952

974

903

930

953

975

904

931

954

976

905

932

955

977

907

933

956

978

909

934

957

979

910

936

958

982

913

937

959

 

914

938

960

 

915

939

961

 

916

941

962

 

918

942

964

 

919

943

965

 

920

944

966

 

921

945

967

 

923

946

968

 

924

947

969

 

925

949

970

 

 

 

 

 

 

10. klassi vastuvõetud õpilaste isiklikud koodid avaldatakse hiljemalt 20. juunil kooli kodulehel.

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal:
Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kelle I-II trimestri või I-III õppeveerandi hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head.
 
Vastuvõtutestidega gümnaasiumisse astuda soovijad sooritavad vastuvõtutestid eesti keeles (etteütlus), matemaatikas ja inglise keeles ning osalevad vestluses õppejuhiga.
 
Pingerea koostamisel arvestatakse lisaks testi tulemustele ka eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmist hinnet ning matemaatika-ettevõtlussuunale  füüsika ja keemia ning kunst-keeled suunale ajaloo ja B-võõrkeele keskmist  hinnet ning õpilase käitumisehinnet.
 
Kaasa võtta: isikut tõendav dokument, klassitunnistus, vahetusjalanõud, harilik pliiats, pastapliiats, sirkel.
 
10. klassi vastuvõtutestide teemad:
 
Matemaatika
 • Algebralise avaldise lihtsustamine ja väärtuse arvutamine.
 • Ruutvõrrandi ja lineaarvõrrandisüsteemi  lahendamine, tekstülesande lahendamine.
 • Lineaar- ja ruutfunktsioon.
 • Täisnurkne kolmnurk (Pythagorase teoreem).
 • Tasapinnaliste kujundite pindalad, ümbermõõdud.
 • Ruumiliste kehade pindalad ja ruumalad.
 • Lihtsamad teisendused ja arvutused juurtega.
Kalkulaatorit ei ole lubatud kasutada.
 
Eesti keel
 • Kaashäälikuühendi õigekiri.
 • Kokku- ja lahkukirjutamine.
 • Sõnaliigid.
 • Otsekõne kirjavahemärgid.
 • Liht- ja liitlause kirjavahemärgid.
 • Lisand ja täiend.
 • Lauselühend.
 • i ja j õigekiri.
 • -gi/-ki liide.
 • Suur ja väike algustäht.
 • Võõrsõnad ja nende õigekiri (õpitud sõnavara piires).
 • Eesti keele käänded ja küsimused.
 
Inglise keel
 • Määrav ja umbmäärane artikkel.
 • Küsimuste moodustamine.
 • Eessõnad.
 • Ajavormid.
 • Kaudne kõneviis.
 • Asesõnad.
 
• Test koosneb grammatika- ja lugemisülesannetest.
 
Testis hinnatakse:
• keelestruktuuride moodustamist ja kasutamist;
• õigekirja;
• tekstist arusaamist ja detailide mõistmist;
• sõnavara ulatust.
 
Testide koostamisel on lähtutud riiklikus õppekavas välja toodud õpitulemustest.