Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2018 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse sisseastumine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas HALDO infosüsteemis (link: http://www.harku.ee/1.-klassi-astumine).

HALDO määrab lapsele kooli ja testid on neile lastele, kes on HALDOS määratud Tabasalu kooli.

Testidele registreerimine siin. Registreerida saab kuni 16. aprillini (k.a.).

Sisseastumistestid suunaklassidesse toimuvad:
 • 20.04.2018 kell 14.00 inglise keele õppesuunale
 • 21.04.2018 kell 10.00 matemaatika-muusika õppesuunale ning mõlema valiku teinutele
 
Inglise keele õppesuunaga klassi võetakse laps, kes: 
 • inglise keele testis hääldab 5 sõna, kordab neid õpetaja järgi ükshaaval ja lõpuks järjest, mis meelde jäid;
 • kirjutab eesti keeles  2-3 lauset etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • vestleb  enesekohastest  teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
 
Matemaatika-muusika õppesuunaga klassi võetakse laps, kes:
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • kirjutab eesti keeles  mõned laused etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • laulab ühe ettevalmistatud laulu, kuulab ja plaksutab rütmi ning kuulab helide kõrgusi;
 • vestleb enesekohastest teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
 
Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt pingerea alusel.
Kooli vastuvõtmise korral esitada dokumendid hiljemalt 8. juunil.
 

Koolile on vaja esitada järgmised dokumendid (kooli tuua originaal):

 • sünnitunnistus
 • koolivalmiduse kaart
 • tervisekaart
 • digitaalne passipilt õpilaspileti jaoks (esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta). Nõuded pildile:
  a) vertikaalpaigutus
  b) nähtavad nii pea kui õlad otsevaates
  c) tehtud valgel taustal hea valgusega
  d) on vähemalt failisuurusega 150KB
  e) saada pilt koos õpilase nime ja isikukoodiga aadressile: opilaspilet@tyg.edu.ee

Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 8.00-12.00.
Vajadusel täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

1. septembril 2018 kooli alustavate õpilaste lapsevanemate koosolek toimub kooli aulas teisipäeval, 28. augustil kl 18.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt (reet.onton@tyg.edu.ee).

2018/19 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Archievemendi majandusõppe programmi „7 sammu".