Reaalsuund (7. klass)

Reaalklassi ootame 6. klassi lõpetanud õpilasi, kes on huvitatud reaalainete süvendatud omandamisest. Õpilaselt eeldame analüüsivõimet, abstraktset mõtlemisoskust, head ruumitaju.

Eesmärk: õpilane õpib süvendatult reaalaineid ning on põhikooli lõpetamisel võimeline loogiliselt arutlema, põhjendama ja tõestama ning rakendab oma teadmisi igapäevaelus; on orienteeritud jätkama õpinguid gümnaasiumi matemaatika-ettevõtluse õppesuunal.

Matemaatika lisatunnid (1 tund nädalas) toimuvad rühmatundidena, kus õpetaja saab teha rohkem individuaalset tööd, lahendada olümpiaadiülesandeid ning õpetada matemaatikat IT-vahendeid kasutades.