Arengukava

Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava 2014-2018 (27.02.2014)

Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava on kooli arengut suunav dokument aastateks 2014-2018. Aasta tegevused on lahti kirjutatud üldtööplaanis. 

Arengukava koostamise aluseks on kooli põhimäärus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Harku valla arengukava aastani 2037 jt dokumendid.